काठमाडौं तथा ठूला शहर बाहिर घर जग्गामा लगानी – के फलदायी छ ?